NO
Corporate HR-jus

Den norske krisepakken for koronarammede virksomheter

logo
Jusnytt
calendar 1 mai 2020
globus Norge

Den 27 mars 2020 la regjeringen frem en ny økonomisk krisepakke på nesten NOK 5 milliarder for å hjelpe norske virksomheter som opplever vanskeligheter som følge av pandemien. Over halvparten av den foreslåtte pakken vil brukes til å styrke gründere og vekstbedrifter.

Kompensasjon for faste kostnader

Den 3 april 2020 foreslo regjeringen en midlertidig kompensasjonsordning for virksomheter som opplever stort inntektsforfall til stortinget. Kompensasjonsordningen vil rette seg mot virksomheter som opplever et omsetningsfall på over 30 % eller mer sammenlignet med samme måned det forutgående året. For mars settes raten til 20 %, da de strenge smittevernstiltakene først ble iverksatt den 12 mars 2020.

Som minimum kan virksomheter kompenseres NOK 5000, og maksimum NOK 30 millioner for ordinære utbetalinger og NOK 80 millioner som absolutt tak.

Innledningsvis vil ordningen være gjeldende for mars, april og mai. Utbeatlingene vil skje i etterskudd, basert på den faktiske omsetningen i den aktuelle måneden.

Det tas i bruk et topartsmodell for utberegning av kompensasjonen;

  • Virksomheter som er statlig nedstengt som følge av smittevernstiltakene vil kompenseres opp til 90 % av de faste, uungåelige kostnadene per måned. For slike virksomheter vil kompensasjonen beregnes som omsetningsfall x faste kostnader x justeringsfaktor på 90 %
  • Virksomheter som ikke er statlig nedstengt, men som opplever reduksjon i omsetning på 30 % (20 % for mars) vill kompenseres opp til 80 % av de faste, uungåelige kostnadene per måned. For slike virksomheter vil kompensasjonen beregnes som omsetningsfall x (faste kostnader – egenandel på NOK 10.000) x justeringsfaktor på 80 %.
  • Egenandelen for virksomheter som ikke er statlig nedstengt er både foreslått halvert og fjernet.

Ordningen vil være tilgjengelig for virksomheter som er skattepliktige i Norge, med unntak av virksomheter som driver innenfor finansnæringen, olje- og gassutvinningsvirksomheter som er under oljeskattregimet, virksomheter som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet, flyselskaper med norsk driftstillatelse og private barnehager og virksomheter uten ansatte (med unntak av enkeltmannsforetak hvor virksomheten er innehaverens hovedinntektskilde og ansvarlige selskap hvor virksomheten er hovedinntektskilden til minst en av deltakerne) og virksomheter som er konkurs, insolvent eller under avvikling.

Fra den 20 april 2020 har det vært mulig for norske selskap å søke om kompensasjon for faste, uungåelige kostnader gjennom nettsiden kompensasjonsordning.no. Virksomheter anbefales å søke om kompensasjon i samarbeid med en regnskapsfører.

Generalforsmalinger og årsmøter

Etter aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova skal generalforsamlinger og årsmøter holdes senest 6 måneder ved slutten av regnskapsåret. For mange selskaper vil dette medføre at generalforsamlinger og årsmåter må holdes senest den 30 juni 2020.

Den 8 april 2020 vedtok regjeringen et midlertidig unntak gjennom den nye koronaloven, hvor det åpnes for at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak kan fravike reglene om fysiske generalforsamlinger og/eller årsmøter.

Rentestøtte fond

Regjeringen har videre foreslått etableringen av et rentestøtte fond. Formålet med fondet er å tilby en betalingslettelse gjennom utsettelse av avdrag og rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån til bedrifter.

Tilskudd til entreprenører

Private innovasjons- og entreprenørmiljøer som ikke støttes av Siva har for øyeblikket økonomiske problemer. For å hjelpe dette miljøet å opprettholde deres til oppstarts- og vekstsvirksomheter har disse fått en tilskuddsordning på NOK 50 millioner.

Ytterligere planlegger regjering å øke investeringskapitalen til NOK 1 milliard til Investor for å forbedre tilgangen til kapital for virksomheter i oppstartsfasen.

Endringer i reglene om gjeldsforhandlinger

Den 15 april 2020 foreslo regjeringen å endre reglene om gjeldsforhandlinger for å hjelpe levedyktige virksomheter som opplever et akutt fall i inntekter.

Regjeringens forslag er en midlertidig lov som vil erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger. Den foreslåtte loven om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger vil gi virksomheter ytterligere instrumenter i forhandlingen med kreditorer enn hva gjeldende lov for øyeblikket tillater.

Den 28 april 2020 vedtok stortinget forslaget. Den nye loven vil være gjeldende frem til 1 januar 2020.

Luftfart

Den lave momsraten på 7 % vil også være gjeldende for passasjertransport i perioden mellom 1 april 2020 og 31 oktober 2020. Regjeringen har kjøpt innenlandsruter for å opprettholde et minimum av avganger for å grantere et begrenset flytilbud hvor det ikke er et kommersielt grunnlag. En lånegarantiordning på NOK 6 milliarder er ytterligere tilbudt av regjeringen, med en 90 % statlig garanti per lån. Av disse vil NOK 3 milliarder rettes til Norwegian Air Shuttle, 1,5 milliarder til SAS og de resterende 1,5 milliarder til Widerøe og andre flyselskaper.

Tiltak relatert til arbeidsforholdet

Foruten tiltakene knyttet til å dekke generelle kostnader har den norske Regjeringen innført flere tiltak for å hjelpe virksomhetene med å dekke kostnader knyttet til medarbeiderne. Du kan lese mer om disse tiltakene her.

Kompensasjon for faste kostnader

Den 3 april 2020 foreslo regjeringen en midlertidig kompensasjonsordning for virksomheter som opplever stort inntektsforfall til stortinget. Kompensasjonsordningen vil rette seg mot virksomheter som opplever et omsetningsfall på over 30 % eller mer sammenlignet med samme måned det forutgående året. For mars settes raten til 20 %, da de strenge smittevernstiltakene først ble iverksatt den 12 mars 2020.

Som minimum kan virksomheter kompenseres NOK 5000, og maksimum NOK 30 millioner for ordinære utbetalinger og NOK 80 millioner som absolutt tak.

Innledningsvis vil ordningen være gjeldende for mars, april og mai. Utbeatlingene vil skje i etterskudd, basert på den faktiske omsetningen i den aktuelle måneden.

Det tas i bruk et topartsmodell for utberegning av kompensasjonen;

  • Virksomheter som er statlig nedstengt som følge av smittevernstiltakene vil kompenseres opp til 90 % av de faste, uungåelige kostnadene per måned. For slike virksomheter vil kompensasjonen beregnes som omsetningsfall x faste kostnader x justeringsfaktor på 90 %
  • Virksomheter som ikke er statlig nedstengt, men som opplever reduksjon i omsetning på 30 % (20 % for mars) vill kompenseres opp til 80 % av de faste, uungåelige kostnadene per måned. For slike virksomheter vil kompensasjonen beregnes som omsetningsfall x (faste kostnader – egenandel på NOK 10.000) x justeringsfaktor på 80 %.
  • Egenandelen for virksomheter som ikke er statlig nedstengt er både foreslått halvert og fjernet.

Ordningen vil være tilgjengelig for virksomheter som er skattepliktige i Norge, med unntak av virksomheter som driver innenfor finansnæringen, olje- og gassutvinningsvirksomheter som er under oljeskattregimet, virksomheter som driver med produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet, flyselskaper med norsk driftstillatelse og private barnehager og virksomheter uten ansatte (med unntak av enkeltmannsforetak hvor virksomheten er innehaverens hovedinntektskilde og ansvarlige selskap hvor virksomheten er hovedinntektskilden til minst en av deltakerne) og virksomheter som er konkurs, insolvent eller under avvikling.

Fra den 20 april 2020 har det vært mulig for norske selskap å søke om kompensasjon for faste, uungåelige kostnader gjennom nettsiden kompensasjonsordning.no. Virksomheter anbefales å søke om kompensasjon i samarbeid med en regnskapsfører.

Generalforsmalinger og årsmøter

Etter aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova skal generalforsamlinger og årsmøter holdes senest 6 måneder ved slutten av regnskapsåret. For mange selskaper vil dette medføre at generalforsamlinger og årsmåter må holdes senest den 30 juni 2020.

Den 8 april 2020 vedtok regjeringen et midlertidig unntak gjennom den nye koronaloven, hvor det åpnes for at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak kan fravike reglene om fysiske generalforsamlinger og/eller årsmøter.

Rentestøtte fond

Regjeringen har videre foreslått etableringen av et rentestøtte fond. Formålet med fondet er å tilby en betalingslettelse gjennom utsettelse av avdrag og rentebetalinger for eksisterende eller nye innovasjonslån og distriktsrettede risikolån til bedrifter.

Tilskudd til entreprenører

Private innovasjons- og entreprenørmiljøer som ikke støttes av Siva har for øyeblikket økonomiske problemer. For å hjelpe dette miljøet å opprettholde deres til oppstarts- og vekstsvirksomheter har disse fått en tilskuddsordning på NOK 50 millioner.

Ytterligere planlegger regjering å øke investeringskapitalen til NOK 1 milliard til Investor for å forbedre tilgangen til kapital for virksomheter i oppstartsfasen.

Endringer i reglene om gjeldsforhandlinger

Den 15 april 2020 foreslo regjeringen å endre reglene om gjeldsforhandlinger for å hjelpe levedyktige virksomheter som opplever et akutt fall i inntekter.

Regjeringens forslag er en midlertidig lov som vil erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandlinger. Den foreslåtte loven om det som kalles rekonstruksjonsforhandlinger vil gi virksomheter ytterligere instrumenter i forhandlingen med kreditorer enn hva gjeldende lov for øyeblikket tillater.

Den 28 april 2020 vedtok stortinget forslaget. Den nye loven vil være gjeldende frem til 1 januar 2020.

Luftfart

Den lave momsraten på 7 % vil også være gjeldende for passasjertransport i perioden mellom 1 april 2020 og 31 oktober 2020. Regjeringen har kjøpt innenlandsruter for å opprettholde et minimum av avganger for å grantere et begrenset flytilbud hvor det ikke er et kommersielt grunnlag. En lånegarantiordning på NOK 6 milliarder er ytterligere tilbudt av regjeringen, med en 90 % statlig garanti per lån. Av disse vil NOK 3 milliarder rettes til Norwegian Air Shuttle, 1,5 milliarder til SAS og de resterende 1,5 milliarder til Widerøe og andre flyselskaper.

Tiltak relatert til arbeidsforholdet

Foruten tiltakene knyttet til å dekke generelle kostnader har den norske Regjeringen innført flere tiltak for å hjelpe virksomhetene med å dekke kostnader knyttet til medarbeiderne. Du kan lese mer om disse tiltakene her.

Motta nyhetsbrevet vårt

Aage

Krogh

Partner

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende

logo
HR-jus

27. juni 2021

Kunne ikke bevises at daglig leder var enig i degradering

logo
HR-jus

22. juni 2021

Kan bedrifter be om å se medarbeideres koronasertifikat?

logo
HR-jus

9. juni 2021

Nytt initiativ vil gjøre det enklere for varslere å reagere på gjengjeldelse

logo
HR-jus

30. mai 2021

Ny kompensasjonsordning for utenlandske medarbeidere

logo
HR-jus

16. mai 2021

Nye regler til hjemmekontor er på vei

logo
HR-jus

25. april 2021

Må arbeidssøkere opplyse om fortiden sin?

Teamet

Aage

Krogh

Partner

Akina

Ørum Masaki

Juridisk assistent

Anders

Etgen Reitz

Partner

Anna

Bjørk Dahlin Irvold

Senior juridisk assistent

Caroline

Wochner

Kommunikasjon assistent

Cecillie

Cathrine Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Franziska

Brüggemann

Advokatfullmektig

Johanne

Tange Thams

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokatfullmektig

Matilde

Grønlund Jakobsen

Advokatfullmektig

Nora

Tägtgård Coter

Juridisk assistent

Pernille

Skall Søby Nielsen

Juridisk assistent

Signe

Kræmer Pedersen

Senior juridisk assistent

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Søren

Hessellund Klausen

Partner