NO
HR-jus

Medarbeiders salg av arbeidsgivers eiendom var rettmessig grunn for avskjed

logo
Jusnytt
calendar 27. september 2020
globus Norge

Daglig leder i et kjetting-selskap kunne rettmessig avskjediges etter salg av arbeidsgivers produkter til egen vinning gjennom sitt eget selskap. Lagmannsretten understrekte blant annet at avskjedigelsen allerede var rettmessig fordi daglig leders selskap var en konkurrerende virksomhet.

Saken vedrørte daglig leder i et selskap som drev med kjettinger. Ved ansettelsen stiftet daglig leder samtidig sitt eget selskap, som etterfølgende begynte å konkurrere innen samme bransje. Når arbeidsgiver ble gjort oppmerksom på at daglig leder, sammen med en medsammensvoren, urettmessig hadde solgt og markedsført arbeidsgivers produkter til egen vinning gjennom eget selskap ble daglig leder avskjediget. Avskjedigelsen ble også begrunnet i udokumentert mellomværende etter bruk av selskapskontoen og samarbeidsproblemer.

Daglig leder mente avskjedigelsen var urettmessig og anførte at produktene aldri hadde tilhørt arbeidsgiver og var solgt lovlig. Arbeidsgiver fastholdt at arbeidstaker hadde eierskap over produktene og at dette hadde blitt bekreftet i fire tidligere rettsaker. Arbeidsgiver anførte videre at selv om arbeidsgiver ikke var den rettmessige eier av produktene, måtte daglig leders salg og markedsføring av kjettinger anses som en konkurrerende virksomhet, som i seg selv var tilstrekkelig grunnlag for en avskjed. Det ble ytterligere stilt motkrav om tilbakebetaling av pengene for salget.

Hovedspørsmål som lagmannsretten skulle ta stilling til var om avskjeden av daglig var rettmessig.

Daglig leders konkurrerende virksomhet var tilstrekkelig til avskjedigelse

Lagmannsretten understreket at arbeidsgiver hadde et skjerpet beviskrav fordi omstendighetene rundt avskjedigelsen var særlig byrdefulle for den daglige lederen, herunder at han var beskyldt for tyveri.

Særlig med bakgrunn i den medsammensvornes vitneforklaring fant retten at de solgte produktene var arbeidsgivers eiendom, ikke den daglige lederens. Vitneforklaringen var underbygget av andre vitneforklaringer og dokumentbevis. Det ble videre lagt vekt på at den medsammensvorne, med sin forklaring, selv ville bli erstatningsansvarlig og måtte tilbakebetale beløpet for salget til arbeidsgiver. Da dette måtte anses som grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen fant retten at avskjedigelsen var rettmessig.

Retten fant at avskjedigelsen ville vært rettmessig uavhengig av hvem som eide kjettingen. Dette var basert på at den daglige lederens selskap måtte anses som konkurrerende virksomhet som følge av salg og markedsføring av kjettinger. Retten så dermed bort fra daglig leders forklaring om at arbeidsgiver hadde vært kjent med, og godtatt hans selskaps aktiviteter. Medarbeideren anførte at selskapet hadde akseptert dette, men det forelå det ingen beviser for. Ettersom daglig leder hadde drevet konkurrerende virksomhet mot sin arbeidsgiver fant retten derfor at dette alene var rettmessig grunn for avskjedigelse.  

Som konsekvens ble daglig leder også dømt til å tilbakebetale pengene for salget. Han ble også dømt til å betale det mellomværende på selskapskontoen, da det på tross av flere oppfordringer ikke var fremlagt noen bilag for dette.

IUNO mener

Avskjedigelse er et drastisk tiltak, og krever derfor strenge vilkår. Dommen illustrer at tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og medarbeider er viktig, og at tyveri så vel som konkurrerende selskap kan utgjøre et grovt brudd pliktbrudd og vesentlig mislighold av avtalen.

IUNO anbefaler imidlertid at selskaper er oppmerksomme på de juridiske kravene til en avskjedigelse, herunder at det kun skal tas i bruk når det er et akutt behov for det. Dersom en alminnelig oppsigelse er tilstrekkelig, bør ikke selskaper ta avskjedigelse i bruk. Før selskapet treffer en beslutning om avskjedigelse anbefaler vi derfor at det foretas en grundig vurdering av saken.  Selskaper bør også være oppmerksomme på at selv ved avskjedigelser skal saksbehandlingsreglene overholdes.

..

[Lagmannsrettens dom av 31 august 2020 i sak LG-2019-72362]

Saken vedrørte daglig leder i et selskap som drev med kjettinger. Ved ansettelsen stiftet daglig leder samtidig sitt eget selskap, som etterfølgende begynte å konkurrere innen samme bransje. Når arbeidsgiver ble gjort oppmerksom på at daglig leder, sammen med en medsammensvoren, urettmessig hadde solgt og markedsført arbeidsgivers produkter til egen vinning gjennom eget selskap ble daglig leder avskjediget. Avskjedigelsen ble også begrunnet i udokumentert mellomværende etter bruk av selskapskontoen og samarbeidsproblemer.

Daglig leder mente avskjedigelsen var urettmessig og anførte at produktene aldri hadde tilhørt arbeidsgiver og var solgt lovlig. Arbeidsgiver fastholdt at arbeidstaker hadde eierskap over produktene og at dette hadde blitt bekreftet i fire tidligere rettsaker. Arbeidsgiver anførte videre at selv om arbeidsgiver ikke var den rettmessige eier av produktene, måtte daglig leders salg og markedsføring av kjettinger anses som en konkurrerende virksomhet, som i seg selv var tilstrekkelig grunnlag for en avskjed. Det ble ytterligere stilt motkrav om tilbakebetaling av pengene for salget.

Hovedspørsmål som lagmannsretten skulle ta stilling til var om avskjeden av daglig var rettmessig.

Daglig leders konkurrerende virksomhet var tilstrekkelig til avskjedigelse

Lagmannsretten understreket at arbeidsgiver hadde et skjerpet beviskrav fordi omstendighetene rundt avskjedigelsen var særlig byrdefulle for den daglige lederen, herunder at han var beskyldt for tyveri.

Særlig med bakgrunn i den medsammensvornes vitneforklaring fant retten at de solgte produktene var arbeidsgivers eiendom, ikke den daglige lederens. Vitneforklaringen var underbygget av andre vitneforklaringer og dokumentbevis. Det ble videre lagt vekt på at den medsammensvorne, med sin forklaring, selv ville bli erstatningsansvarlig og måtte tilbakebetale beløpet for salget til arbeidsgiver. Da dette måtte anses som grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen fant retten at avskjedigelsen var rettmessig.

Retten fant at avskjedigelsen ville vært rettmessig uavhengig av hvem som eide kjettingen. Dette var basert på at den daglige lederens selskap måtte anses som konkurrerende virksomhet som følge av salg og markedsføring av kjettinger. Retten så dermed bort fra daglig leders forklaring om at arbeidsgiver hadde vært kjent med, og godtatt hans selskaps aktiviteter. Medarbeideren anførte at selskapet hadde akseptert dette, men det forelå det ingen beviser for. Ettersom daglig leder hadde drevet konkurrerende virksomhet mot sin arbeidsgiver fant retten derfor at dette alene var rettmessig grunn for avskjedigelse.  

Som konsekvens ble daglig leder også dømt til å tilbakebetale pengene for salget. Han ble også dømt til å betale det mellomværende på selskapskontoen, da det på tross av flere oppfordringer ikke var fremlagt noen bilag for dette.

IUNO mener

Avskjedigelse er et drastisk tiltak, og krever derfor strenge vilkår. Dommen illustrer at tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og medarbeider er viktig, og at tyveri så vel som konkurrerende selskap kan utgjøre et grovt brudd pliktbrudd og vesentlig mislighold av avtalen.

IUNO anbefaler imidlertid at selskaper er oppmerksomme på de juridiske kravene til en avskjedigelse, herunder at det kun skal tas i bruk når det er et akutt behov for det. Dersom en alminnelig oppsigelse er tilstrekkelig, bør ikke selskaper ta avskjedigelse i bruk. Før selskapet treffer en beslutning om avskjedigelse anbefaler vi derfor at det foretas en grundig vurdering av saken.  Selskaper bør også være oppmerksomme på at selv ved avskjedigelser skal saksbehandlingsreglene overholdes.

..

[Lagmannsrettens dom av 31 august 2020 i sak LG-2019-72362]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 januar 2023

Nye regler om bruken av innleie

logo
Om IUNO HR-jus

11 januar 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-jus

8 januar 2023

Nye regler om deltid har tredd i kraft

logo
HR-jus

11 desember 2022

Nye regler for konsern på vei

logo
HR-jus

27 november 2022

Nye regler for utsendte arbeidstakere

logo
HR-jus

13 november 2022

Ord mot ord, og virksomhetens ord ble nei

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner