NO
HR-jus

Medarbeiders salg av arbeidsgivers eiendom var rettmessig grunn for avskjed

logo
Jusnytt
calendar 27. september 2020
globus Norge

Daglig leder i et kjetting-selskap kunne rettmessig avskjediges etter salg av arbeidsgivers produkter til egen vinning gjennom sitt eget selskap. Lagmannsretten understrekte blant annet at avskjedigelsen allerede var rettmessig fordi daglig leders selskap var en konkurrerende virksomhet.

Saken vedrørte daglig leder i et selskap som drev med kjettinger. Ved ansettelsen stiftet daglig leder samtidig sitt eget selskap, som etterfølgende begynte å konkurrere innen samme bransje. Når arbeidsgiver ble gjort oppmerksom på at daglig leder, sammen med en medsammensvoren, urettmessig hadde solgt og markedsført arbeidsgivers produkter til egen vinning gjennom eget selskap ble daglig leder avskjediget. Avskjedigelsen ble også begrunnet i udokumentert mellomværende etter bruk av selskapskontoen og samarbeidsproblemer.

Daglig leder mente avskjedigelsen var urettmessig og anførte at produktene aldri hadde tilhørt arbeidsgiver og var solgt lovlig. Arbeidsgiver fastholdt at arbeidstaker hadde eierskap over produktene og at dette hadde blitt bekreftet i fire tidligere rettsaker. Arbeidsgiver anførte videre at selv om arbeidsgiver ikke var den rettmessige eier av produktene, måtte daglig leders salg og markedsføring av kjettinger anses som en konkurrerende virksomhet, som i seg selv var tilstrekkelig grunnlag for en avskjed. Det ble ytterligere stilt motkrav om tilbakebetaling av pengene for salget.

Hovedspørsmål som lagmannsretten skulle ta stilling til var om avskjeden av daglig var rettmessig.

Daglig leders konkurrerende virksomhet var tilstrekkelig til avskjedigelse

Lagmannsretten understreket at arbeidsgiver hadde et skjerpet beviskrav fordi omstendighetene rundt avskjedigelsen var særlig byrdefulle for den daglige lederen, herunder at han var beskyldt for tyveri.

Særlig med bakgrunn i den medsammensvornes vitneforklaring fant retten at de solgte produktene var arbeidsgivers eiendom, ikke den daglige lederens. Vitneforklaringen var underbygget av andre vitneforklaringer og dokumentbevis. Det ble videre lagt vekt på at den medsammensvorne, med sin forklaring, selv ville bli erstatningsansvarlig og måtte tilbakebetale beløpet for salget til arbeidsgiver. Da dette måtte anses som grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen fant retten at avskjedigelsen var rettmessig.

Retten fant at avskjedigelsen ville vært rettmessig uavhengig av hvem som eide kjettingen. Dette var basert på at den daglige lederens selskap måtte anses som konkurrerende virksomhet som følge av salg og markedsføring av kjettinger. Retten så dermed bort fra daglig leders forklaring om at arbeidsgiver hadde vært kjent med, og godtatt hans selskaps aktiviteter. Medarbeideren anførte at selskapet hadde akseptert dette, men det forelå det ingen beviser for. Ettersom daglig leder hadde drevet konkurrerende virksomhet mot sin arbeidsgiver fant retten derfor at dette alene var rettmessig grunn for avskjedigelse.  

Som konsekvens ble daglig leder også dømt til å tilbakebetale pengene for salget. Han ble også dømt til å betale det mellomværende på selskapskontoen, da det på tross av flere oppfordringer ikke var fremlagt noen bilag for dette.

IUNO mener

Avskjedigelse er et drastisk tiltak, og krever derfor strenge vilkår. Dommen illustrer at tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og medarbeider er viktig, og at tyveri så vel som konkurrerende selskap kan utgjøre et grovt brudd pliktbrudd og vesentlig mislighold av avtalen.

IUNO anbefaler imidlertid at selskaper er oppmerksomme på de juridiske kravene til en avskjedigelse, herunder at det kun skal tas i bruk når det er et akutt behov for det. Dersom en alminnelig oppsigelse er tilstrekkelig, bør ikke selskaper ta avskjedigelse i bruk. Før selskapet treffer en beslutning om avskjedigelse anbefaler vi derfor at det foretas en grundig vurdering av saken.  Selskaper bør også være oppmerksomme på at selv ved avskjedigelser skal saksbehandlingsreglene overholdes.

..

[Lagmannsrettens dom av 31 august 2020 i sak LG-2019-72362]

Saken vedrørte daglig leder i et selskap som drev med kjettinger. Ved ansettelsen stiftet daglig leder samtidig sitt eget selskap, som etterfølgende begynte å konkurrere innen samme bransje. Når arbeidsgiver ble gjort oppmerksom på at daglig leder, sammen med en medsammensvoren, urettmessig hadde solgt og markedsført arbeidsgivers produkter til egen vinning gjennom eget selskap ble daglig leder avskjediget. Avskjedigelsen ble også begrunnet i udokumentert mellomværende etter bruk av selskapskontoen og samarbeidsproblemer.

Daglig leder mente avskjedigelsen var urettmessig og anførte at produktene aldri hadde tilhørt arbeidsgiver og var solgt lovlig. Arbeidsgiver fastholdt at arbeidstaker hadde eierskap over produktene og at dette hadde blitt bekreftet i fire tidligere rettsaker. Arbeidsgiver anførte videre at selv om arbeidsgiver ikke var den rettmessige eier av produktene, måtte daglig leders salg og markedsføring av kjettinger anses som en konkurrerende virksomhet, som i seg selv var tilstrekkelig grunnlag for en avskjed. Det ble ytterligere stilt motkrav om tilbakebetaling av pengene for salget.

Hovedspørsmål som lagmannsretten skulle ta stilling til var om avskjeden av daglig var rettmessig.

Daglig leders konkurrerende virksomhet var tilstrekkelig til avskjedigelse

Lagmannsretten understreket at arbeidsgiver hadde et skjerpet beviskrav fordi omstendighetene rundt avskjedigelsen var særlig byrdefulle for den daglige lederen, herunder at han var beskyldt for tyveri.

Særlig med bakgrunn i den medsammensvornes vitneforklaring fant retten at de solgte produktene var arbeidsgivers eiendom, ikke den daglige lederens. Vitneforklaringen var underbygget av andre vitneforklaringer og dokumentbevis. Det ble videre lagt vekt på at den medsammensvorne, med sin forklaring, selv ville bli erstatningsansvarlig og måtte tilbakebetale beløpet for salget til arbeidsgiver. Da dette måtte anses som grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen fant retten at avskjedigelsen var rettmessig.

Retten fant at avskjedigelsen ville vært rettmessig uavhengig av hvem som eide kjettingen. Dette var basert på at den daglige lederens selskap måtte anses som konkurrerende virksomhet som følge av salg og markedsføring av kjettinger. Retten så dermed bort fra daglig leders forklaring om at arbeidsgiver hadde vært kjent med, og godtatt hans selskaps aktiviteter. Medarbeideren anførte at selskapet hadde akseptert dette, men det forelå det ingen beviser for. Ettersom daglig leder hadde drevet konkurrerende virksomhet mot sin arbeidsgiver fant retten derfor at dette alene var rettmessig grunn for avskjedigelse.  

Som konsekvens ble daglig leder også dømt til å tilbakebetale pengene for salget. Han ble også dømt til å betale det mellomværende på selskapskontoen, da det på tross av flere oppfordringer ikke var fremlagt noen bilag for dette.

IUNO mener

Avskjedigelse er et drastisk tiltak, og krever derfor strenge vilkår. Dommen illustrer at tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og medarbeider er viktig, og at tyveri så vel som konkurrerende selskap kan utgjøre et grovt brudd pliktbrudd og vesentlig mislighold av avtalen.

IUNO anbefaler imidlertid at selskaper er oppmerksomme på de juridiske kravene til en avskjedigelse, herunder at det kun skal tas i bruk når det er et akutt behov for det. Dersom en alminnelig oppsigelse er tilstrekkelig, bør ikke selskaper ta avskjedigelse i bruk. Før selskapet treffer en beslutning om avskjedigelse anbefaler vi derfor at det foretas en grundig vurdering av saken.  Selskaper bør også være oppmerksomme på at selv ved avskjedigelser skal saksbehandlingsreglene overholdes.

..

[Lagmannsrettens dom av 31 august 2020 i sak LG-2019-72362]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende nytt

logo
HR-jus

26. oktober 2020

Sluttavtale utelukket kompensasjon fra bindingsklausul

logo
HR-jus

30. august 2020

Arbeidsgivers beregning av lønn under suspensjon var korrekt

logo
HR-jus

26. juni 2020

Medarbeideres fratreden under søksmål kan være mulig

logo
HR-jus

3. juni 2020

Koronavirus: Ny lønnsstøtteordning for bedrifter

logo
HR-jus

15. mai 2020

Permitteringer: Utvelgelseskriterier og innleide medarbeidere

logo
HR-jus

1. mai 2020

Koronavirus: Regjeringens krisepakke til norske bedrifter og medarbeidere

Arrangementer

logo
HR-jus
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk)

logo
HR-jus
2. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (København)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT