NO
HR-jus

Gjelder lojalitetsplikten under permittering?

logo
Jusnytt
calendar 11 april 2021
globus Norge

Mange medarbeidere er for øyeblikket helt eller delvis permitterte fra sine stillinger som en direkte konsekvens av koronaviruset. For de fleste innebærer dette et inntektstap, men også en plikt til å søke annet arbeid. Kan medarbeidere søke ny stilling hos en konkurrent under permitteringsperioden uten å samtidig handle i strid med deres lojalitetsplikt eller konkurranseklausuler?

Medarbeidere er omfattet av en lojalitetsplikt under arbeidsforholdet. Lojalitetsplikten innebærer blant annet at medarbeidere ikke kan opptre illojalt overfor bedriften, for eksempel ved å arbeide for en konkurrent. Enkelte medarbeidere er også omfattet av en konkurranseklausul. Konkurranseklausuler forhindrer medarbeidere fra å arbeide for en konkurrent eller drive konkurrerende virksomhet under, men også etter, arbeidsforholdet opphører.

Når medarbeidere imidlertid permitteres vil medarbeiderens arbeidsplikt og bedriftens betalingsplikt suspenderes midlertidig, men arbeidsforholdet består. Som permittert er hovedregelen også at den permitterte må søke annet arbeid, hvilket kan være i konflikt med lojalitetsplikten, og for enkelte, deres konkurranseklausuler.

Usannsynlig at konkurranseklausuler gjelder under permittering

For øyeblikket er det ingen avgjørelser fra Høyesterett om hvorvidt arbeid for en konkurrent under permitteringsperioden vil utgjøre et brudd på lojalitetsplikten eller en konkurranseklausul.

Noe veiledning kan imidlertid finnes i en av lagmannsrettens saker fra 2012. Her konkluderte retten at en medarbeider, som var delvis permittert og som hadde akseptert arbeid fra en konkurrerende bedrift under permitteringsperioden, ikke hadde handlet i strid med sin lojalitetsplikt. Blant annet la retten vekt på viktigheten av medarbeiderens plikt til å finne annet arbeid og muligheten for å dekke sitt inntektstap. Dette må ses i lys av at unnlatelse av å søke annet arbeid direkte kan påvirke retten til dagpenger. Retten vektla ytterligere at bedrifter kun kan begrense medarbeideres mulighet til å søke annet arbeid under permittering i spesielle tilfeller.

I denne samme saken fra 2012 var ikke medarbeideren omfattet av en konkurranseklausul. Spørsmålet om til hvilken grad permitterte medarbeidere er begrenset fra å søke arbeid hos en konkurrent mens de er underlagt en konkurranseklausul er derfor fortsatt ubesvart.

Det er likevel mest sannsynlig at lagmannsrettens begrunnelse også ville gjøres gjeldende her. Begrenset adgang til å søke annet arbeid under permittering vil resultere i et inntektstap og en konflikt med medarbeideres plikt til å finne annet arbeid under permitteringsperioden. Denne konklusjonen støttes av at permitterte medarbeidere også har krav på en redusert, 14-dagers oppsigelsestid, noe som tyder på at intensjonen er å få ny ansettelse så langt som mulig.

Konkurranseklausuler kan kun gjøres gjeldende når medarbeideren sier opp eller oppsies på grunn av medarbeiderens forhold. Konkurranseklausuler kan derfor ikke gjøres gjeldende når en medarbeider velger å si opp på grunn av bedriftens mislighold av sine forpliktelser. Ettersom permitteringer kun er saklige når de er begrunnet i bedriftens forhold, er det usannsynlig at konkurranseklausuler kan gjøres gjeldende i slike situasjoner.

IUNO mener

Når man ser til tidligere rettspraksis kan man konkludere at hovedregelen må være at medarbeidere kan søke annet arbeid under permitteringsperioden – selv hos en konkurrent. Det er imidlertid viktig å huske på at taushetsplikten knyttet til forretningshemmeligheter og lignende fortsatt vil være gjeldendene.

IUNO anbefaler at bedrifter nøye vurderer om nøkkelmedarbeidere burde permitteres under utvelgelsesprosessen, i lys av at de kan ta annet arbeid hos konkurrerende bedrifter under permitteringsperioden. Bedriften bør også minne alle medarbeidere som finner annet arbeid under permitteringsperioden om de forpliktelsene som fortsatt er gjeldende under denne perioden, men også etter arbeidsforholdets opphør.

[Borgarting lagmannsretts dom av 16 mars 2012 i sak RG-2012-374]

Medarbeidere er omfattet av en lojalitetsplikt under arbeidsforholdet. Lojalitetsplikten innebærer blant annet at medarbeidere ikke kan opptre illojalt overfor bedriften, for eksempel ved å arbeide for en konkurrent. Enkelte medarbeidere er også omfattet av en konkurranseklausul. Konkurranseklausuler forhindrer medarbeidere fra å arbeide for en konkurrent eller drive konkurrerende virksomhet under, men også etter, arbeidsforholdet opphører.

Når medarbeidere imidlertid permitteres vil medarbeiderens arbeidsplikt og bedriftens betalingsplikt suspenderes midlertidig, men arbeidsforholdet består. Som permittert er hovedregelen også at den permitterte må søke annet arbeid, hvilket kan være i konflikt med lojalitetsplikten, og for enkelte, deres konkurranseklausuler.

Usannsynlig at konkurranseklausuler gjelder under permittering

For øyeblikket er det ingen avgjørelser fra Høyesterett om hvorvidt arbeid for en konkurrent under permitteringsperioden vil utgjøre et brudd på lojalitetsplikten eller en konkurranseklausul.

Noe veiledning kan imidlertid finnes i en av lagmannsrettens saker fra 2012. Her konkluderte retten at en medarbeider, som var delvis permittert og som hadde akseptert arbeid fra en konkurrerende bedrift under permitteringsperioden, ikke hadde handlet i strid med sin lojalitetsplikt. Blant annet la retten vekt på viktigheten av medarbeiderens plikt til å finne annet arbeid og muligheten for å dekke sitt inntektstap. Dette må ses i lys av at unnlatelse av å søke annet arbeid direkte kan påvirke retten til dagpenger. Retten vektla ytterligere at bedrifter kun kan begrense medarbeideres mulighet til å søke annet arbeid under permittering i spesielle tilfeller.

I denne samme saken fra 2012 var ikke medarbeideren omfattet av en konkurranseklausul. Spørsmålet om til hvilken grad permitterte medarbeidere er begrenset fra å søke arbeid hos en konkurrent mens de er underlagt en konkurranseklausul er derfor fortsatt ubesvart.

Det er likevel mest sannsynlig at lagmannsrettens begrunnelse også ville gjøres gjeldende her. Begrenset adgang til å søke annet arbeid under permittering vil resultere i et inntektstap og en konflikt med medarbeideres plikt til å finne annet arbeid under permitteringsperioden. Denne konklusjonen støttes av at permitterte medarbeidere også har krav på en redusert, 14-dagers oppsigelsestid, noe som tyder på at intensjonen er å få ny ansettelse så langt som mulig.

Konkurranseklausuler kan kun gjøres gjeldende når medarbeideren sier opp eller oppsies på grunn av medarbeiderens forhold. Konkurranseklausuler kan derfor ikke gjøres gjeldende når en medarbeider velger å si opp på grunn av bedriftens mislighold av sine forpliktelser. Ettersom permitteringer kun er saklige når de er begrunnet i bedriftens forhold, er det usannsynlig at konkurranseklausuler kan gjøres gjeldende i slike situasjoner.

IUNO mener

Når man ser til tidligere rettspraksis kan man konkludere at hovedregelen må være at medarbeidere kan søke annet arbeid under permitteringsperioden – selv hos en konkurrent. Det er imidlertid viktig å huske på at taushetsplikten knyttet til forretningshemmeligheter og lignende fortsatt vil være gjeldendene.

IUNO anbefaler at bedrifter nøye vurderer om nøkkelmedarbeidere burde permitteres under utvelgelsesprosessen, i lys av at de kan ta annet arbeid hos konkurrerende bedrifter under permitteringsperioden. Bedriften bør også minne alle medarbeidere som finner annet arbeid under permitteringsperioden om de forpliktelsene som fortsatt er gjeldende under denne perioden, men også etter arbeidsforholdets opphør.

[Borgarting lagmannsretts dom av 16 mars 2012 i sak RG-2012-374]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende nytt

logo
HR-jus

25. april 2021

Må arbeidssøkere opplyse om fortiden sin?

logo
HR-jus

18. mars 2021

Nytt og høyere vederlag for medarbeiders oppfinnelse

logo
HR-jus

18. mars 2021

Permitteringsperioden utvides til 1 oktober 2021

logo
HR-jus

14. mars 2021

Usaklig med oppsigelse når den angitte årsak ikke er den reelle årsak

logo
HR-jus

28. februar 2021

Ubetalte reguleringspremier ble også overført ved virksomhetsoverdragelse

logo
HR-jus

14. februar 2021

Høyesterett har bekreftet den nedre grensen for seksuell trakassering

Learning

logo
HR-jus
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk)

logo
HR-jus
2. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (København)