NO
HR-jus

Gjelder lojalitetsplikten under permittering?

logo
Jusnytt
calendar 11 april 2021
globus Norge

Mange medarbeidere er for øyeblikket helt eller delvis permitterte fra sine stillinger som en direkte konsekvens av koronaviruset. For de fleste innebærer dette et inntektstap, men også en plikt til å søke annet arbeid. Kan medarbeidere søke ny stilling hos en konkurrent under permitteringsperioden uten å samtidig handle i strid med deres lojalitetsplikt eller konkurranseklausuler?

Medarbeidere er omfattet av en lojalitetsplikt under arbeidsforholdet. Lojalitetsplikten innebærer blant annet at medarbeidere ikke kan opptre illojalt overfor bedriften, for eksempel ved å arbeide for en konkurrent. Enkelte medarbeidere er også omfattet av en konkurranseklausul. Konkurranseklausuler forhindrer medarbeidere fra å arbeide for en konkurrent eller drive konkurrerende virksomhet under, men også etter, arbeidsforholdet opphører.

Når medarbeidere imidlertid permitteres vil medarbeiderens arbeidsplikt og bedriftens betalingsplikt suspenderes midlertidig, men arbeidsforholdet består. Som permittert er hovedregelen også at den permitterte må søke annet arbeid, hvilket kan være i konflikt med lojalitetsplikten, og for enkelte, deres konkurranseklausuler.

Usannsynlig at konkurranseklausuler gjelder under permittering

For øyeblikket er det ingen avgjørelser fra Høyesterett om hvorvidt arbeid for en konkurrent under permitteringsperioden vil utgjøre et brudd på lojalitetsplikten eller en konkurranseklausul.

Noe veiledning kan imidlertid finnes i en av lagmannsrettens saker fra 2012. Her konkluderte retten at en medarbeider, som var delvis permittert og som hadde akseptert arbeid fra en konkurrerende bedrift under permitteringsperioden, ikke hadde handlet i strid med sin lojalitetsplikt. Blant annet la retten vekt på viktigheten av medarbeiderens plikt til å finne annet arbeid og muligheten for å dekke sitt inntektstap. Dette må ses i lys av at unnlatelse av å søke annet arbeid direkte kan påvirke retten til dagpenger. Retten vektla ytterligere at bedrifter kun kan begrense medarbeideres mulighet til å søke annet arbeid under permittering i spesielle tilfeller.

I denne samme saken fra 2012 var ikke medarbeideren omfattet av en konkurranseklausul. Spørsmålet om til hvilken grad permitterte medarbeidere er begrenset fra å søke arbeid hos en konkurrent mens de er underlagt en konkurranseklausul er derfor fortsatt ubesvart.

Det er likevel mest sannsynlig at lagmannsrettens begrunnelse også ville gjøres gjeldende her. Begrenset adgang til å søke annet arbeid under permittering vil resultere i et inntektstap og en konflikt med medarbeideres plikt til å finne annet arbeid under permitteringsperioden. Denne konklusjonen støttes av at permitterte medarbeidere også har krav på en redusert, 14-dagers oppsigelsestid, noe som tyder på at intensjonen er å få ny ansettelse så langt som mulig.

Konkurranseklausuler kan kun gjøres gjeldende når medarbeideren sier opp eller oppsies på grunn av medarbeiderens forhold. Konkurranseklausuler kan derfor ikke gjøres gjeldende når en medarbeider velger å si opp på grunn av bedriftens mislighold av sine forpliktelser. Ettersom permitteringer kun er saklige når de er begrunnet i bedriftens forhold, er det usannsynlig at konkurranseklausuler kan gjøres gjeldende i slike situasjoner.

IUNO mener

Når man ser til tidligere rettspraksis kan man konkludere at hovedregelen må være at medarbeidere kan søke annet arbeid under permitteringsperioden – selv hos en konkurrent. Det er imidlertid viktig å huske på at taushetsplikten knyttet til forretningshemmeligheter og lignende fortsatt vil være gjeldendene.

IUNO anbefaler at bedrifter nøye vurderer om nøkkelmedarbeidere burde permitteres under utvelgelsesprosessen, i lys av at de kan ta annet arbeid hos konkurrerende bedrifter under permitteringsperioden. Bedriften bør også minne alle medarbeidere som finner annet arbeid under permitteringsperioden om de forpliktelsene som fortsatt er gjeldende under denne perioden, men også etter arbeidsforholdets opphør.

[Borgarting lagmannsretts dom av 16 mars 2012 i sak RG-2012-374]

Medarbeidere er omfattet av en lojalitetsplikt under arbeidsforholdet. Lojalitetsplikten innebærer blant annet at medarbeidere ikke kan opptre illojalt overfor bedriften, for eksempel ved å arbeide for en konkurrent. Enkelte medarbeidere er også omfattet av en konkurranseklausul. Konkurranseklausuler forhindrer medarbeidere fra å arbeide for en konkurrent eller drive konkurrerende virksomhet under, men også etter, arbeidsforholdet opphører.

Når medarbeidere imidlertid permitteres vil medarbeiderens arbeidsplikt og bedriftens betalingsplikt suspenderes midlertidig, men arbeidsforholdet består. Som permittert er hovedregelen også at den permitterte må søke annet arbeid, hvilket kan være i konflikt med lojalitetsplikten, og for enkelte, deres konkurranseklausuler.

Usannsynlig at konkurranseklausuler gjelder under permittering

For øyeblikket er det ingen avgjørelser fra Høyesterett om hvorvidt arbeid for en konkurrent under permitteringsperioden vil utgjøre et brudd på lojalitetsplikten eller en konkurranseklausul.

Noe veiledning kan imidlertid finnes i en av lagmannsrettens saker fra 2012. Her konkluderte retten at en medarbeider, som var delvis permittert og som hadde akseptert arbeid fra en konkurrerende bedrift under permitteringsperioden, ikke hadde handlet i strid med sin lojalitetsplikt. Blant annet la retten vekt på viktigheten av medarbeiderens plikt til å finne annet arbeid og muligheten for å dekke sitt inntektstap. Dette må ses i lys av at unnlatelse av å søke annet arbeid direkte kan påvirke retten til dagpenger. Retten vektla ytterligere at bedrifter kun kan begrense medarbeideres mulighet til å søke annet arbeid under permittering i spesielle tilfeller.

I denne samme saken fra 2012 var ikke medarbeideren omfattet av en konkurranseklausul. Spørsmålet om til hvilken grad permitterte medarbeidere er begrenset fra å søke arbeid hos en konkurrent mens de er underlagt en konkurranseklausul er derfor fortsatt ubesvart.

Det er likevel mest sannsynlig at lagmannsrettens begrunnelse også ville gjøres gjeldende her. Begrenset adgang til å søke annet arbeid under permittering vil resultere i et inntektstap og en konflikt med medarbeideres plikt til å finne annet arbeid under permitteringsperioden. Denne konklusjonen støttes av at permitterte medarbeidere også har krav på en redusert, 14-dagers oppsigelsestid, noe som tyder på at intensjonen er å få ny ansettelse så langt som mulig.

Konkurranseklausuler kan kun gjøres gjeldende når medarbeideren sier opp eller oppsies på grunn av medarbeiderens forhold. Konkurranseklausuler kan derfor ikke gjøres gjeldende når en medarbeider velger å si opp på grunn av bedriftens mislighold av sine forpliktelser. Ettersom permitteringer kun er saklige når de er begrunnet i bedriftens forhold, er det usannsynlig at konkurranseklausuler kan gjøres gjeldende i slike situasjoner.

IUNO mener

Når man ser til tidligere rettspraksis kan man konkludere at hovedregelen må være at medarbeidere kan søke annet arbeid under permitteringsperioden – selv hos en konkurrent. Det er imidlertid viktig å huske på at taushetsplikten knyttet til forretningshemmeligheter og lignende fortsatt vil være gjeldendene.

IUNO anbefaler at bedrifter nøye vurderer om nøkkelmedarbeidere burde permitteres under utvelgelsesprosessen, i lys av at de kan ta annet arbeid hos konkurrerende bedrifter under permitteringsperioden. Bedriften bør også minne alle medarbeidere som finner annet arbeid under permitteringsperioden om de forpliktelsene som fortsatt er gjeldende under denne perioden, men også etter arbeidsforholdets opphør.

[Borgarting lagmannsretts dom av 16 mars 2012 i sak RG-2012-374]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Lignende

logo
HR-jus

29 januar 2023

Nye regler om bruken av innleie

logo
Om IUNO HR-jus

11 januar 2023

Ny Head of HR Legal i Sverige

logo
HR-jus

8 januar 2023

Nye regler om deltid har tredd i kraft

logo
HR-jus

11 desember 2022

Nye regler for konsern på vei

logo
HR-jus

27 november 2022

Nye regler for utsendte arbeidstakere

logo
HR-jus

13 november 2022

Ord mot ord, og virksomhetens ord ble nei

Laget

Akina

Ørum Masaki

Juridisk rådgiver

Alexandra

Jensen

Juridisk rådgiver

Amalie

Starup Poulsen

Juridisk rådgiver

Anders

Etgen Reitz

Partner

Cecillie

Groth Henriksen

Advokatfullmektig

Emma

Sandner

Junior juridisk assistent

Johan

Gustav Dein

Advokatfullmektig

Julie

Meyer

Juridisk assistent

Kirsten

Astrup

Advokat

Petra

Enmalm

Head of HR Legal, Sweden

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokat

Søren

Hessellund Klausen

Partner