NO
HR-jus

Arbeidsgivers beregning av lønn under suspensjon var korrekt

logo
Jusnytt
calendar 30. august 2020
globus Norge

En medarbeider ble suspendert fra sin deltidsstilling, og mottok under suspensjonen den lønnen som kom frem av arbeidskontrakten. Før suspensjonen hadde medarbeideren frivillig påtatt seg ekstravakter, men Høyesterett fant at lønn for ekstravaktene ikke skulle inkluderes i beregningen av lønn under suspensjonen.

En sykepleier ansatt i deltidsstilling hos en kommune ble suspendert da hun ble mistenkt i en straffesak. Under suspensjonen fikk hun utbetalt den avtalte lønnen etter kontrakten. Medarbeideren påtok seg ofte ekstravakter frivillig før suspensjonen, hvilket ga en betraktelig høyere månedslønn. Medarbeideren mente derfor at lønnen skulle beregnes av et gjennomsnitt av faktisk inntekt.

Medarbeideren anførte at «lønn» skulle forstås som faktisk lønn, på samme måte som ved permittering, ferie og sykepenger. Dette ble støttet på at suspenderte, etter lovforarbeidene, skulle stilles økonomisk som om medarbeideren hadde vært i arbeid. Kommunen anførte på sin side at medarbeideren ikke hadde plikt til å påta seg ekstravakter og at lønnen derfor måtte beregnes utfra avtalt lønn i kontrakten.

Hovedspørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var om ekstravakter skulle inkluderes i beregningen av lønn under suspensjon.

Utgangspunktet er lønn etter avtale

Utfra en rimelighetsvurdering ble medarbeiderens krav noe styrket, da den avtalte lønnen var betraktelig lavere enn faktisk månedslønn. Høyesterett fant imidlertid at medarbeideren, som deltidsansatt, sto friere til å akseptere og avslå ekstravakter enn en fulltidsansatt.

Som deltidsansatt med ekstraarbeid over en lengre periode kunne medarbeideren også stille krav om økt stilling, slik at faktisk arbeidstid og faktisk stillingsprosent var overens. Dette ville også medført høyere avtalt lønn. Et slikt krav hadde imidlertid ikke blitt fremmet.

Utbetalt lønn under suspensjon baseres på lønnen på tidspunktet for suspensjonen. Høyesterett fant derfor at hvis man ikke tok utgangspunkt i avtalt lønn ville alternativet være den faktiske lønnen i måneden hvor suspensjon inntrer. Dette kunne ført til tilfeldige og urimelige resultater når lønnen varierer fra måned til måned.

Ytterligere ga både forarbeidene og den juridiske litteraturen uttrykk for at særlig lønn, som ikke er kontinuerlig og del av en fast plan ikke kunne omfattes av begrepet «lønn», for eksempel overtidslønn. Retten konkluderte derfor at frivillige ekstravakter ikke skulle tas med i beregningen om lønn under suspensjon.

IUNO mener

Dommen er en viktig avklaring over et usikkert rettsspørsmål. Motsatt fra feriepenger, sykepenger og lønn under permisjon fastslår dommen at beregning av lønn under suspensjon ikke skal inkludere «usikre» lønngodtgjørelser som frivillige ekstravakter.

IUNO anbefaler at bedrifter rådfører seg over hvilke utbetalinger som skal med i beregningen av lønn under suspensjon. Selv om dommen er avklarende vil spørsmålet om hvilke utbetalinger som faller inn under forståelsen «usikre» være et spørsmål om fortolkning. Dette kan by på usikkerhet.

[Høyesteretts dom av 3. juni 2020 i sak HR-2020-1157-A]

En sykepleier ansatt i deltidsstilling hos en kommune ble suspendert da hun ble mistenkt i en straffesak. Under suspensjonen fikk hun utbetalt den avtalte lønnen etter kontrakten. Medarbeideren påtok seg ofte ekstravakter frivillig før suspensjonen, hvilket ga en betraktelig høyere månedslønn. Medarbeideren mente derfor at lønnen skulle beregnes av et gjennomsnitt av faktisk inntekt.

Medarbeideren anførte at «lønn» skulle forstås som faktisk lønn, på samme måte som ved permittering, ferie og sykepenger. Dette ble støttet på at suspenderte, etter lovforarbeidene, skulle stilles økonomisk som om medarbeideren hadde vært i arbeid. Kommunen anførte på sin side at medarbeideren ikke hadde plikt til å påta seg ekstravakter og at lønnen derfor måtte beregnes utfra avtalt lønn i kontrakten.

Hovedspørsmålet som Høyesterett skulle ta stilling til var om ekstravakter skulle inkluderes i beregningen av lønn under suspensjon.

Utgangspunktet er lønn etter avtale

Utfra en rimelighetsvurdering ble medarbeiderens krav noe styrket, da den avtalte lønnen var betraktelig lavere enn faktisk månedslønn. Høyesterett fant imidlertid at medarbeideren, som deltidsansatt, sto friere til å akseptere og avslå ekstravakter enn en fulltidsansatt.

Som deltidsansatt med ekstraarbeid over en lengre periode kunne medarbeideren også stille krav om økt stilling, slik at faktisk arbeidstid og faktisk stillingsprosent var overens. Dette ville også medført høyere avtalt lønn. Et slikt krav hadde imidlertid ikke blitt fremmet.

Utbetalt lønn under suspensjon baseres på lønnen på tidspunktet for suspensjonen. Høyesterett fant derfor at hvis man ikke tok utgangspunkt i avtalt lønn ville alternativet være den faktiske lønnen i måneden hvor suspensjon inntrer. Dette kunne ført til tilfeldige og urimelige resultater når lønnen varierer fra måned til måned.

Ytterligere ga både forarbeidene og den juridiske litteraturen uttrykk for at særlig lønn, som ikke er kontinuerlig og del av en fast plan ikke kunne omfattes av begrepet «lønn», for eksempel overtidslønn. Retten konkluderte derfor at frivillige ekstravakter ikke skulle tas med i beregningen om lønn under suspensjon.

IUNO mener

Dommen er en viktig avklaring over et usikkert rettsspørsmål. Motsatt fra feriepenger, sykepenger og lønn under permisjon fastslår dommen at beregning av lønn under suspensjon ikke skal inkludere «usikre» lønngodtgjørelser som frivillige ekstravakter.

IUNO anbefaler at bedrifter rådfører seg over hvilke utbetalinger som skal med i beregningen av lønn under suspensjon. Selv om dommen er avklarende vil spørsmålet om hvilke utbetalinger som faller inn under forståelsen «usikre» være et spørsmål om fortolkning. Dette kan by på usikkerhet.

[Høyesteretts dom av 3. juni 2020 i sak HR-2020-1157-A]

Motta nyhetsbrevet vårt

Anders

Etgen Reitz

Partner

Sofie

Aurora Braut Bache

Advokatfullmektig

Lignende nytt

logo
HR-jus

27. september 2020

Medarbeiders salg av arbeidsgivers eiendom var rettmessig grunn for avskjed

logo
HR-jus

26. juni 2020

Medarbeideres fratreden under søksmål kan være mulig

logo
HR-jus

3. juni 2020

Koronavirus: Ny lønnsstøtteordning for bedrifter

logo
HR-jus

15. mai 2020

Permitteringer: Utvelgelseskriterier og innleide medarbeidere

logo
HR-jus

1. mai 2020

Koronavirus: Regjeringens krisepakke til norske bedrifter og medarbeidere

logo
HR-jus

1. mai 2020

Permitteringer under koronakrisen

Arrangementer

logo
HR-jus
2. september 2019

Livestream om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk)

logo
HR-jus
2. september 2019

Morgonmøte om omstrukturering i de nordiske landene (engelsk) (København)

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT