NO
Aviation

Kan reiser kjøpt med bonuspoeng tilbakebetales i kontanter?

logo
Jusnytt
calendar 3. februar 2020
globus Danmark

Bonuspoeng er en effektiv måte for virksomheter å sikre kunders lojalitet, og er samtidig en fordel for kunder som har mulighet for å opptjene forskjellige fordeler og rabatter hos virksomheten. Poengene gir imidlertid anledning til en rekke juridiske problemstillinger, blant annet om disse kan veksles til kontanter.

Mange flyselskap tilbyr passasjerer medlemskap i bonusprogrammer, enten gjennom egne programmer eller ved å være del av et større bonusprogram. I bonusordningene kan man som forbruker opptjene poeng ved å foreta reiser og andre kjøp hos flyselskapet. Poengene kan typisk innløses til reiser, medlemsfordeler og rabatter.

I en nylig sak påsto en passasjer at han gjennom tilbakebetaling av bonuspoeng i selskapet skulle motta et kontant beløp fra flyselskapet svarende til prisen på en reise. Saken ble først behandlet av Københavns Byret og senere til Østre Landsret som måtte avgjøre hvorvidt passasjeren kunne kreve en kontant erstatning på tross av at de omhandlende billettene var kjøpt gjennom bonuspoeng.

Sakens omstendigheter

En passasjer hadde kjøt en reise gjennom flyselskapet A, som lot flyvningen bli utført av flyselskapet B. Reisen var kjøpt for 70.000 bonuspoeng og ca. 3.500 kroner kontant i skatter og avgifter. Først på avreisedagen fant passasjeren ut at flyet hans var kansellert, ettersom det hadde vært en feilkommunikasjon mellom flyselskapene. Passasjeren ønsket å heve kjøpet, og flyselskapet A tilbakeførte 70.000 bonuspoeng og 3.500 kr. På den planlagte avreisedagen kjøpte passasjeren en ny reise til samme destinasjon til ca. 10.000 kr kontant hos et annet flyselskap.

Hva var problemstillingen i saken?

Etter sin hjemkomst påsto passasjeren at flyselskap A skulle betale 10.000 kr for prisen av passasjerens nye reise mot at passasjeren tilbakebetalte de 70.000 bonuspoengene. Spørsmålet var derfor hvorvidt passasjeren hadde rett til å kreve dette, herunder at tilbakebetalingen skulle skje i en bestemt valuta som er annerledes enn den valuta betalingen ble utført med, og deretter hvorvidt bonuspoeng har en slik karakter at de kan sidestilles med penger og dermed kan verdiansettes.

For hva angår tilbakebetalingen fremgikk det av flyselskapets alminnelige handelsbetingelser i den konkrete sak, at tilbakebetaling for kjøpte billetter alltid skjer i samme valuta og på samme måte som betalingen ble utført. Hvis man således betaler for en billett i DKK gjennom kredittkort så skjer refunderingen i DKK gjennom en tilbakeførelse av beløpet til passasjerens kredittkort. I denne saken må man derfor anse det som klart at refunderingen av beløpet ikke kunne skje ved utbetaling av kontanter ettersom kjøpet var inngått ved betaling av bonuspoeng, og muligheten for å få tilbakebetling på annen måte var avskåret i betingelsene.

Dersom flyselskapet ikke hadde hatt denne bestemmelsen i sine standardbetingelse er det imidlertid mindre klart om kjøper kunne ha krevd at tilbakebetalingen skulle ha skjedd på en bestemt måte. Utgangspunkter er at det skal skje en tilbakelevering av ytelsene, herunder at passasjeren ikke skal foreta reisen og at flyselskapet skal tilbakebetale betalingen. Som utgangspunkt er det ingenting i veien for at partene avtaler at tilbakebetaling skal skje på en annen måte enn betaling, og det er ytterligere ikke klart om passasjeren har krav på at betaling skjer på en bestemt måte. Det er derfor viktig at man har noen klare retningslinjer både for bruken av bonuspoeng, men også særlig for tilbakebetalingen av disse, i sine handelsvilkår og vilkår for bruken av bonuspoeng.

Hva er verdien av bonuspoeng?

Dersom en passasjer, etter avtalen, kan kreve tilbakebetaling i en annen valuta oppstår imidlertid spørsmålet om hvorvidt bonuspoeng kan omregnes til en annen valuta. I den konkrete saken la Østre Landsret vekt på at det ikke var foretatt syn og skjønn eller innhentet noen sakkyndig erklæring, hvorfor det ikke var mulig å fastsette verdien av billetten som var kjøpt gjennom bonuspoeng. Det var derfor heller ikke godtgjort at passasjeren hadde lidd et økonomisk tap ved kjøp av erstatningsbilleten, og flyselskapet hadde derfor ikke plikt til å erstatte den kjøpte billetten.

Dommen gir altså ikke et endelig svar på spørsmålet om hvorvidt bonuspoeng kan omregnes til en annen valuta, og det er derfor kun mulig å gjette på hvordan en potensiell verdiansettelse skulle blitt foretatt. Nedenfor anføres imidlertid en rekke momenter som tyder på at en slik verdiansettelse ikke er mulig.

I de tilfellene hvor bonuspoeng gir en direkte rabatt i form av en fastsatt prisreduksjon – eksempelvis gir 500 bonuspoeng 50 kr i rabatt – medfører en omregning neppe store vanskeligheter ettersom det typisk er en klar sammenheng mellom poengenes verdi og den valuta det gis prisreduksjon i, i eksempelet er sammenhengen 10:1. I de tilfeller hvor bonuspoengene ikke gir en monetær rabatt, men i stedet en prosentvis rabatt eller bare retten til å kjøpe et bestemt produkt er det uklart hvordan en omregning skal skje – og om den overhodet kan skje.

Man kan anføre at verdien av bonuspoeng alltid, som minimum, må være verdt verdien av de gjenstandene og ytelsene som kan kjøpes for poengene. Det er imidlertid ikke klart om det kan tas utgangspunkt i innkjøps- eller salgsverdien, og i tilfeller hvor det tas utgangspunkt i salgsverdien, hvorvidt det skal være salgsverdien på et offentlig marked eller hva gjenstanden eller ytelsen utbys til hos den spesifikke selger som har bonussystemet.

Tilsvarende er det vanskelig å fastsette verdien hvis det kan kjøpes flere forskjellige ytelser eller gjenstander for poengene. Skal verdien i dette tilfellet fastsettes til en gjennomsnittlig verdi av de forskjellige kjøpsmulighetene eller skal man i stedet velge den ytelsen/gjenstanden som har den høyeste verdien som kan kjøpes for poengene?

På luftfartsområdet finnes det enda en vanskelighet, ettersom prisen for en gitt reise konstant endrer seg og man derfor også må ta stilling til om en reise skal prisfastsettes ut fra verdien på kjøpstidspunktet, på tidspunktet for reisen eller på tidspunktet hvor bonuspoengene kreves innkassert.

Overordnet kan det anføres at det anses som tvilsomt at bonuspoeng med sikkerhet kan verdiansettes dersom det ikke finnes retningslinjer for verdiansettelsen av bonuspoeng i handelsvilkårene eller hvis virksomheten ikke har en intern praksis for hvordan verdiansettelsen skal skje.

Hvordan endte saken?

Både byretten og landsretten nådde frem til at passasjeren ikke hadde krav om å få dekket prisdifferansen, og at passasjeren måtte stille seg tilfreds med å ha fått bonuspoengene sine tilbake.

IUNO mener

IUNO mener at flyselskaper bør gjennomgå de alminnelige retningslinjene sine for å inspisere at metoden for tilbakebetaling er klart definert – særlig i tilfeller hvor reisen kjøpes med bonuspoeng. Virksomheter øvrig presisere hvorvidt det skal være mulig å kreve bonuspoeng tilbakebetalt i en annen valuta og dersom det er mulig, hvordan omregningen til annen valuta skal skje.

Bruken av bonuspoeng gir ytterligere en lang rekke lingnende problemstillinger, da det er snakk om en flytende valuta hvor det ikke alltid er klart definert hvordan disse skal behandles i selskapers handelsbetingelser. Det forventes at det skjer utviklinger på området i nærmeste fremtid, i takt med at det kommer ytterligere fokus på bruken av bonuspoeng og hvilke rettigheter forbrukere tillegges i forbindelse med dette. IUNO kommer til å følge utviklingen nøye og står klar til å assisstere klienter i lingnende saker.

Mange flyselskap tilbyr passasjerer medlemskap i bonusprogrammer, enten gjennom egne programmer eller ved å være del av et større bonusprogram. I bonusordningene kan man som forbruker opptjene poeng ved å foreta reiser og andre kjøp hos flyselskapet. Poengene kan typisk innløses til reiser, medlemsfordeler og rabatter.

I en nylig sak påsto en passasjer at han gjennom tilbakebetaling av bonuspoeng i selskapet skulle motta et kontant beløp fra flyselskapet svarende til prisen på en reise. Saken ble først behandlet av Københavns Byret og senere til Østre Landsret som måtte avgjøre hvorvidt passasjeren kunne kreve en kontant erstatning på tross av at de omhandlende billettene var kjøpt gjennom bonuspoeng.

Sakens omstendigheter

En passasjer hadde kjøt en reise gjennom flyselskapet A, som lot flyvningen bli utført av flyselskapet B. Reisen var kjøpt for 70.000 bonuspoeng og ca. 3.500 kroner kontant i skatter og avgifter. Først på avreisedagen fant passasjeren ut at flyet hans var kansellert, ettersom det hadde vært en feilkommunikasjon mellom flyselskapene. Passasjeren ønsket å heve kjøpet, og flyselskapet A tilbakeførte 70.000 bonuspoeng og 3.500 kr. På den planlagte avreisedagen kjøpte passasjeren en ny reise til samme destinasjon til ca. 10.000 kr kontant hos et annet flyselskap.

Hva var problemstillingen i saken?

Etter sin hjemkomst påsto passasjeren at flyselskap A skulle betale 10.000 kr for prisen av passasjerens nye reise mot at passasjeren tilbakebetalte de 70.000 bonuspoengene. Spørsmålet var derfor hvorvidt passasjeren hadde rett til å kreve dette, herunder at tilbakebetalingen skulle skje i en bestemt valuta som er annerledes enn den valuta betalingen ble utført med, og deretter hvorvidt bonuspoeng har en slik karakter at de kan sidestilles med penger og dermed kan verdiansettes.

For hva angår tilbakebetalingen fremgikk det av flyselskapets alminnelige handelsbetingelser i den konkrete sak, at tilbakebetaling for kjøpte billetter alltid skjer i samme valuta og på samme måte som betalingen ble utført. Hvis man således betaler for en billett i DKK gjennom kredittkort så skjer refunderingen i DKK gjennom en tilbakeførelse av beløpet til passasjerens kredittkort. I denne saken må man derfor anse det som klart at refunderingen av beløpet ikke kunne skje ved utbetaling av kontanter ettersom kjøpet var inngått ved betaling av bonuspoeng, og muligheten for å få tilbakebetling på annen måte var avskåret i betingelsene.

Dersom flyselskapet ikke hadde hatt denne bestemmelsen i sine standardbetingelse er det imidlertid mindre klart om kjøper kunne ha krevd at tilbakebetalingen skulle ha skjedd på en bestemt måte. Utgangspunkter er at det skal skje en tilbakelevering av ytelsene, herunder at passasjeren ikke skal foreta reisen og at flyselskapet skal tilbakebetale betalingen. Som utgangspunkt er det ingenting i veien for at partene avtaler at tilbakebetaling skal skje på en annen måte enn betaling, og det er ytterligere ikke klart om passasjeren har krav på at betaling skjer på en bestemt måte. Det er derfor viktig at man har noen klare retningslinjer både for bruken av bonuspoeng, men også særlig for tilbakebetalingen av disse, i sine handelsvilkår og vilkår for bruken av bonuspoeng.

Hva er verdien av bonuspoeng?

Dersom en passasjer, etter avtalen, kan kreve tilbakebetaling i en annen valuta oppstår imidlertid spørsmålet om hvorvidt bonuspoeng kan omregnes til en annen valuta. I den konkrete saken la Østre Landsret vekt på at det ikke var foretatt syn og skjønn eller innhentet noen sakkyndig erklæring, hvorfor det ikke var mulig å fastsette verdien av billetten som var kjøpt gjennom bonuspoeng. Det var derfor heller ikke godtgjort at passasjeren hadde lidd et økonomisk tap ved kjøp av erstatningsbilleten, og flyselskapet hadde derfor ikke plikt til å erstatte den kjøpte billetten.

Dommen gir altså ikke et endelig svar på spørsmålet om hvorvidt bonuspoeng kan omregnes til en annen valuta, og det er derfor kun mulig å gjette på hvordan en potensiell verdiansettelse skulle blitt foretatt. Nedenfor anføres imidlertid en rekke momenter som tyder på at en slik verdiansettelse ikke er mulig.

I de tilfellene hvor bonuspoeng gir en direkte rabatt i form av en fastsatt prisreduksjon – eksempelvis gir 500 bonuspoeng 50 kr i rabatt – medfører en omregning neppe store vanskeligheter ettersom det typisk er en klar sammenheng mellom poengenes verdi og den valuta det gis prisreduksjon i, i eksempelet er sammenhengen 10:1. I de tilfeller hvor bonuspoengene ikke gir en monetær rabatt, men i stedet en prosentvis rabatt eller bare retten til å kjøpe et bestemt produkt er det uklart hvordan en omregning skal skje – og om den overhodet kan skje.

Man kan anføre at verdien av bonuspoeng alltid, som minimum, må være verdt verdien av de gjenstandene og ytelsene som kan kjøpes for poengene. Det er imidlertid ikke klart om det kan tas utgangspunkt i innkjøps- eller salgsverdien, og i tilfeller hvor det tas utgangspunkt i salgsverdien, hvorvidt det skal være salgsverdien på et offentlig marked eller hva gjenstanden eller ytelsen utbys til hos den spesifikke selger som har bonussystemet.

Tilsvarende er det vanskelig å fastsette verdien hvis det kan kjøpes flere forskjellige ytelser eller gjenstander for poengene. Skal verdien i dette tilfellet fastsettes til en gjennomsnittlig verdi av de forskjellige kjøpsmulighetene eller skal man i stedet velge den ytelsen/gjenstanden som har den høyeste verdien som kan kjøpes for poengene?

På luftfartsområdet finnes det enda en vanskelighet, ettersom prisen for en gitt reise konstant endrer seg og man derfor også må ta stilling til om en reise skal prisfastsettes ut fra verdien på kjøpstidspunktet, på tidspunktet for reisen eller på tidspunktet hvor bonuspoengene kreves innkassert.

Overordnet kan det anføres at det anses som tvilsomt at bonuspoeng med sikkerhet kan verdiansettes dersom det ikke finnes retningslinjer for verdiansettelsen av bonuspoeng i handelsvilkårene eller hvis virksomheten ikke har en intern praksis for hvordan verdiansettelsen skal skje.

Hvordan endte saken?

Både byretten og landsretten nådde frem til at passasjeren ikke hadde krav om å få dekket prisdifferansen, og at passasjeren måtte stille seg tilfreds med å ha fått bonuspoengene sine tilbake.

IUNO mener

IUNO mener at flyselskaper bør gjennomgå de alminnelige retningslinjene sine for å inspisere at metoden for tilbakebetaling er klart definert – særlig i tilfeller hvor reisen kjøpes med bonuspoeng. Virksomheter øvrig presisere hvorvidt det skal være mulig å kreve bonuspoeng tilbakebetalt i en annen valuta og dersom det er mulig, hvordan omregningen til annen valuta skal skje.

Bruken av bonuspoeng gir ytterligere en lang rekke lingnende problemstillinger, da det er snakk om en flytende valuta hvor det ikke alltid er klart definert hvordan disse skal behandles i selskapers handelsbetingelser. Det forventes at det skjer utviklinger på området i nærmeste fremtid, i takt med at det kommer ytterligere fokus på bruken av bonuspoeng og hvilke rettigheter forbrukere tillegges i forbindelse med dette. IUNO kommer til å følge utviklingen nøye og står klar til å assisstere klienter i lingnende saker.

Motta nyhetsbrevet vårt

Aage

Krogh

Partner

Lignende nytt

logo
Aviation

17. oktober 2019

EU-domstolen: Oljesøl på rullebanen ekstraordinære omstendigheter

logo
Aviation

26. september 2019

EU-domstolen avgjør: Ingen rett til kompensasjon av flybilletten fra luftfartsselskapet ved pakkereiser

// COOKIE INFORMATION POPUP SCRIPT